လုပ်ငန်းမျိုးအရ အကြမ်းဖျင်းဖတ်ကြည့်ရန်

အဝတ်တန်းဆာ (0) လက်လီရောင်းပစ္စည်း (1) အိမ်ထောင်စုဘဝသုံးပစ္စည်း (3) ကုန်ကြမ်း (0)
စက်မှုထွက်ကုန် (0) ကုန်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှု (0) မိခင်နှင့် ကလေးသုံးပစ္စည်း (0) အားကစားသုံးပစ္စည်း (0)
ကျောက်မျက်နှင့်အဆင်တန်ဆာ (0) ဝန်ဆောင်မှု (0) 3C ကုန်ပစ္စည်း (0) အလှပြင်ပစ္စည်း (0)
pet သုံးပစ္စည်း (0) ဆေးဝါး (1) အဝတ်တန်းဆာ (1) လက်လီရောင်းပစ္စည်း (0)
အိမ်ထောင်စုဘဝသုံးပစ္စည်း (1) ကုန်ကြမ်း (1) စက်မှုထွက်ကုန် (0) ကုန်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှု (0)
မိခင်နှင့် ကလေးသုံးပစ္စည်း (0) အားကစားသုံးပစ္စည်း (0) ကျောက်မျက်နှင့်အဆင်တန်ဆာ (0) ဝန်ဆောင်မှု (0)
3C ကုန်ပစ္စည်း (0) အလှပြင်ပစ္စည်း (0) pet သုံးပစ္စည်း (0) ဆေးဝါး (1)
  • ZHUN TI JING MI YI CAI Co., Ltd
  • အဓိကစီမံခန့်ခွဲမှု ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်ထုတ်လုပ်ငန်း၊ လက်ထွက်ပစ္စည်း်လက်လီရောင်းလုပ်ငန်း၊ အစားအစာကုန်စုံလက်ကားရောင်းလုပ်ငန်း၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း
  • (ကုန်ထုတ်ကုန်သည်,ကုန်သွယ်ကုန်သည်)  [မစစ်သေးပါ]
[တရုတ်]

 
ဤပတ်ရှာဖွေခြင်းစီစဉ်ထားအခန်း
 
ဒေသအရ အကြမ်းဖျင်းဖတ်ကြည့်ရန်